مشتریان نوربین

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][ultimate_heading main_heading=”مشتریان نوربین در مورد ما چه میگویند؟!” heading_tag=”h1″ main_heading_color=”#0ca2e0″][/ultimate_heading][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text][testimonial_view id=1][/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][vc_btn title=”ارسال نظرات مشتریان” color=”peacoc” align=”center” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-pencil” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorbin.com%2Fcontact||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”70px”][ultimate_heading main_heading=”نمودار آمار فصلی مشتریان نوربین (۵ سال اخیر)” heading_tag=”h1″ main_heading_color=”#0ca2e0″ spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#e5e5e5″][/ultimate_heading][vc_empty_space][vc_line_chart type=”line” x_values=”فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور; مهر; آبان ; آذر;دی;بهمن;اسفند” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B6%22%2C%22y_values%22%3A%2232%3B%2036%3B%2010%3B%208%3B%2063%3B%2012%3B%200%3B%2010%3B%2033%3B%2066%3B%2035%3B%2039%22%2C%22color%22%3A%22juicy-pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5%22%2C%22y_values%22%3A%2232%3B%2036%3B%2020%3B%208%3B%2044%3B%2039%3B%202%3B%2010%3B%2018%3B%2035%3B%2010%3B%2017%22%2C%22color%22%3A%22purple%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B4%22%2C%22y_values%22%3A%2228%3B%2027%3B%2024%3B%206%3B%2036%3B%2039%3B%2011%3B%200%3B%203%3B%2025%3B%202%3B%200%22%2C%22color%22%3A%22peacoc%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B3%22%2C%22y_values%22%3A%2224%3B%2022%3B%2020%3B%205%3B31%3B%2036%3B%2019%3B%204%3B%200%3B%2021%3B%2017%3B%2016%22%2C%22color%22%3A%22green%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B2%22%2C%22y_values%22%3A%2220%3B%2013%3B%2012%3B%207%3B%208%3B%2023%3B%2024%3B%2012%3B%200%3B%2014%3B%2021%3B%2023%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=”نمودار محل برگزاری فرمالیته عروسی” heading_tag=”h1″ main_heading_color=”#0ca2e0″ spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#e5e5e5″][/ultimate_heading][vc_empty_space][vc_line_chart x_values=”۱۳۹۲; ۱۳۹۳; ۱۳۹۴; ۱۳۹۵; ۱۳۹۶” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%22%2C%22y_values%22%3A%220%3B%205%3B%205%3B%207%3B%2010%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA%22%2C%22y_values%22%3A%221%3B%205%3B%208%3B%2011%3B%2021%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22%2C%22y_values%22%3A%221%3B%204%3B%2010%3B%2018%3B%2024%22%2C%22color%22%3A%22orange%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%22%2C%22y_values%22%3A%2211%3B%2020%3B%2024%3B%2032%3B%2035%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22y_values%22%3A%2297%3B%20111%3B%20121%3B%20145%3B%20224%22%2C%22color%22%3A%22green%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ultimate_heading main_heading=”نمودار پراکندگی مشتریان نوربین در خارج از کشور” heading_tag=”h3″ main_heading_color=”#0ca2e0″ spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#e5e5e5″][/ultimate_heading][vc_empty_space height=”20px”][vc_round_chart stroke_width=”2″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22value%22%3A%2286%22%2C%22color%22%3A%22green%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%22%2C%22value%22%3A%227%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%22%2C%22value%22%3A%223%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%221%22%2C%22color%22%3A%22sky%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%223%22%2C%22color%22%3A%22purple%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ultimate_heading main_heading=”نمودار پراکندگی مشتریان نوربین در ایران” heading_tag=”h3″ main_heading_color=”#0ca2e0″ spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#e5e5e5″][/ultimate_heading][vc_empty_space height=”20px”][vc_round_chart stroke_width=”2″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22value%22%3A%2263%22%2C%22color%22%3A%22turquoise%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%22%2C%22value%22%3A%2217%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22value%22%3A%227%22%2C%22color%22%3A%22green%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%22%2C%22value%22%3A%225%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%228%22%2C%22color%22%3A%22purple%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row]